HOME     ĐIỀU KIỆN THAM DỰ     TIẾN TRΜNH HUẤN LUYỆN

 

 

PHIẾU THΤNG TIN

ỨNG VIΚN THAM DỰ KHΣA HUẤN LUYỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN LINH THAO

 

Tκn thαnh ………………. Họ …….……..…Tκn lσt…..………………. Tκn ………..

sinh ngΰy ……… thαng ……….. … năm ……… …

tại ……………….. phường/xγ ………………… quận/huyện ……………….. tỉnh …………………

thuộc giαo xứ ……………...…………..       giαo phận ……………………….

 

Tốt nghiệp trung học năm ……………… tại tỉnh/tp ……………………………

Tốt nghiệp THCN/CĐ/ĐH/ThS (gạch dưới chữ liκn hệ) năm …………..

nghΰnh ……………… trường …………………………… tại tỉnh/tp ……………………

Cσ thể đọc sαch bằng ngoại ngữ …Phαp/ Anh/ έ /Tβy Ban Nha (xin xσa chữ dư thừa)

 

Nếu lΰ giαo dβn, nghề nghiệp hiện tại ……………………….

đγ lập gia đμnh chưa …………..  số con …………….

hiện đang cư ngụ

tại ……………….. phường/xγ ………………… quận/huyện ……………….. tỉnh …………………

thuộc giαo xứ ……………...…………..       giαo phận ……………………….

điện thoại gia đμnh ………………… điện thoại nơi lΰm/ riκng …………………… email …………..

 

Nếu sống đời dβng hiến,

hiện thuộc tu hội/ tu đoΰn tτng đồ/ dςng ………………………………..

đi tu năm ………………….. vΰo nhΰ tập năm  ………… ………

khấn lần đầu năm ……………….……khấn trọn năm …..……………

hiện đang sống tại cộng đoΰn …………….……. địa chỉ ……………………………………….

điện thoại cộng đoΰn……………………. điện thoại nơi lΰm việc ……………………email ……………..

 

Nếu lΰ linh mục triều, năm đi tu ……………….. năm vΰo đại chủng viện ………………………..

tại ………………………. phσ tế năm ……………………… linh mục năm ……………………….

hiện đang ở tại …………………………………….

điện thoại nơi lΰm việc …………………..điện thoại riκng ………………… email ………………………

 

Đγ học thần học ở đβu? …………… niκn khσa ……………… tκn trường ……………….…………….

 

Đγ tham dự bao nhiκu khσa Linh Thao từ 8 ngΰy trở lκn? ……………………
với những ai? …………………………………………………………………………………..

Đγ dự khσa linh thao 30 ngΰy tại ……………… năm …………… người hướng dẫn …………………

Đγ lΰm Linh Thao trong cuộc sống dΰi bao lβu? ……..…. thαng, người hướng dẫn …………….……

 

Xin bạn viết khoảng một trang A4, về cuộc đời vΰ thao thức của bạn, chẳng hạn:

(Xin bạn niκm phong Cuộc Đời vΰ Thao Thức trong phong thư khi gởi kθm với thτng tin về bạn)

 

Xin nhαy vΰo Phiếu Thτng Tin hoặc Cuộc Đời vΰ Thao Thức để cσ thể in bản mẫu.

 

 

HOME     ĐIỀU KIỆN THAM DỰ     TIẾN TRΜNH HUẤN LUYỆN

http://www.dongten.net